Вступ на 5 курс (магістратура)

Якщо бакалавр хоче продовжити навчання після одержання диплому, він може вступити до магістратури НТУУ "Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського" на 5 курс.

Кафедра ВДЕ готує магістрів за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", спеціалізація "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" 

hat magistr Магістратура кафедри ВДЕ
Правила вступу до магістратури ВДЕ

 

Випробування для вступу в магістратуру:
- Фахове випробування (Програма комплексних фахових випробуваннь для вступу до магістратури кафедри ВДЕ)
- Іноземна мова*
- Додаткове фахове випробування - для вступників з інших спеціальностей (Додаткова програма комплексних фахових випробуваннь для вступу до магістратури кафедри ВДЕ для бакалаврів інших напрямків

* Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови та результату вступного іспиту з іноземної мови присвоюється найвищий бал.

Етапи вступної кампанії:
3-7 липня та 24 липня-4 серпня 2017 р. - прийом документів (подання заяв)
8-15 липня та 5-11 серпня 2017 р. - вступні випробування (фахові, з іноземної мови та додаткові)
12 серпня 2017 р. - визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників
14 серпня 2017 р. - оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
19 серпня 2017 р. - зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору за державним замовленням

Необхідні документи для вступу:
- паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії)
- ідентифікаційний код (оригінал та копії) диплом бакалавра (оригінал та копії)
- додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії)
- творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю)
- кольорова фотографія 3х4 см – 4 шт
- військовий документ (для хлопців; оригінал та копії)

Розрахунок рейтингу для вступу:

Інтегральний рейтинг вступників розраховується за формулою:
RI = RA + 2Ф + І
де RA – академічний рейтинг студента; Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування; І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

Чисельні еквіваленти оцінок визначаються за наступною шкалою:
A – 5 балів;
B – 4,5 балів;
C – 4 бали;
D – 3,5 балів;
E – 3 бали;
F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника:
RA = RA + RT
де RA1 – академічна складова; RT – складова творчих досягнень. Академічна складова (RA1) академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

Складова творчих досягнень (RT) академічного рейтингу вступника визначається за формулою:
RТ = Σ ri*ni
де ri – ранг творчого досягнення; ni – кількість i-тих творчих досягнень.

Значення рангів творчих досягнень:
Університетський. Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. r1 = 0,5

Всеукраїнський. Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. r2 = 1

Міжнародний. Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. r3 = 2

Примітки
1. Враховуються лише друковані праці;
2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт ri поділяється на їх кількість.
3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями).