Проекти

Співробітники кафедри ВДЕ були організаторами і виконавцями наступних наукових і технічних проектів:

2015-2016р.

«Підвищення ефективності системи теплозабезпечення адміністративної будівлі за рахунок використання місцевих відновлюваних джерел енергії» д/р № 0108U001483

2013-2014р.

Створення та підтримка українсько-польського наукового центру вдосконалення технологій відновлюваних джерел енергії та енергоефективності

2013-2014рр.

Підвищення ефективності режимів паралельної роботи тягових джерел живлення екомобіля з урахуванням інтенсивності сонячної радіації та параметрів біодизеля (№2634-п) 2013-2014 ДР №0113U001641 КВНТД I.2 13.14.08 УДК 621.313

2011-2016рр.

Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлювальної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України (GEF, UNIDO)

2011-2012рр.

Оптимізація режимів експлуатації гібридного екомобілю на базі фотоелектричних батарей та біодизельного палива ДР № 0111U002500 КВНТД I.2 13.14.08 УДК 621.313 (№ 2435 – п) 2011-2012р.

2010р.

Розробка схеми видачі потужності ВЕС «Такіль». Договір № 417 від 30.04.2010

2009р.

Дослідження можливості підключення до електричних мереж Судакської ВЕС потужністю 50-100 МВт. НДР №409 – 2009.

Розробка та впровадження учбово – дослідної установки з виробництва дизельного біопалива». Договір №2254-п від 01.01.2009.

2008р.

Вивчення потенціалу джерел відновлюваної енергетики та розробка методики їх застосування для автономного енергозабезпечення наукової інфраструктури та екологічного моніторингу острова Зміїний. Договір ЗМ/324-2008.

2007р.

Створення банку даних про фізико-механічні властивості конструкційних матеріалів, що застосовуються на об’єктах відновлюваної енергетики та їх деградацію під час тривалої експлуатації. НДР №НЧ/433- 2007.

2006р.

Оцінка можливої участі потужності перспективних ВЕС Херсонської обл. в покритті максимуму електричних навантажень електроенергетичної системи. НДР № 14-57/06 – 2006 р.

Аналіз особливостей будівництва і експлуатації офшорних ВЕС та можливості їх застосування в Україні. НДР 08/06 – 2006 р.

Розробка системи електроприводу та зарядження акумуляторних батарей електромобіля від відновлювальних джерел енергії. НДР № 2999-п. 2006 – 2008 рр.

Projects

Employees of the Department of RES were organizers and executors of the following scientific and technical projects:

2015-2016

"Improving the efficiency of the heating system of the office building through the use of local renewable energy sources"  № 0108U001483

2013-2014

Establishment and support of the Ukrainian-Polish Research Center for Improving Renewable Energy Sources and Energy Efficiency

2013-2014

Improving the efficiency of parallel operation modes of traction power sources of an eco-car taking into account the intensity of solar radiation and biodiesel parameters (№2634-п) 2013-2014 DR №0113U001641 

2011-2016

Improving energy efficiency and stimulating the use of renewable energy in agri-food and other small and medium enterprises (SMEs) of Ukraine (GEF, UNIDO)

2011-2012

Optimization of operating modes of hybrid eco-car based on photovoltaic batteries and biodiesel fuel  № 0111U002500  (№ 2435 - п) 2011-2012.

2010

Development of the power take-off scheme of Takil wind farm. Agreement № 417 dated April 30, 2010

2009

Research of the possibility of connection to the electric networks of Sudak wind farm with a capacity of 50-100 MW. GDR №409 - 2009.

Development and implementation of a training and research facility for the production of diesel biofuel. Agreement №2254-n dated 01.01.2009.

2008

Study of the potential of renewable energy sources and development of methods for their application for autonomous energy supply of scientific infrastructure and environmental monitoring of Zmiiny Island. Agreement MR / 324-2008.

2007

Creating a database on the physical and mechanical properties of structural materials used in renewable energy facilities and their degradation during long-term operation. NDR ЧНЧ / 433- 2007.

2006

Estimation of possible participation of capacity of perspective wind farms of Kherson region. in covering the maximum electrical loads of the power system. GDR № 14-57 / 06 - 2006

Analysis of the peculiarities of construction and operation of offshore wind farms and the possibility of their application in Ukraine. GDR 08/06 - 2006

Development of an electric drive system and charging of electric vehicle batteries from renewable energy sources. GDR № 2999-p. 2006 - 2008