Кравченко І.П., Кузнєцов М.П. Тепломасообмінні процеси в геотермальній внутрішньо-свердловинній U-подібній циркуляційній системі при неперервному відборі теплоти // Промышленная теплотехника – 2016, т.38, №5. – С.69-77.

В статті досліджені тепломасообмінні процеси між оточуючим геотермальну свердловину природним середовищем і двонаправленими потоками рідини у двотрубній внутрішньо-свердловинній циркуляційній системі, центральна труба якої встановлена коаксиально відносно обсадної, з метою з’ясування можливості промислового видобування геотермальної теплоти без застосування другої свердловини для утилізації відпрацьованого теплоносія.

The article examines the processes of heat and mass transfer between surrounding the geothermal wells natural environment and bi-directional flow of fluid in the double pipe well of system, a central the tube which is set coaxially with respect of outer, with the aim of to determine the possibility of industrial production of geothermal heat without the use of a second well, absorbing of waste heat transfer agent.

Кузнєцов М.П., Ужейко С.О. Імовірнісні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС // Відновлювана енергетика – 2016, №3. – С.6-12.

Локалізація значних обсягів відновлюваної енергетики на окремій ділянці електромережі може спричинити ускладнення для надійного енергозабезпечення. Випадкова природа таких енергоносіїв, як сонце та вітер, має бути врахована при визначенні потреб у резервних потужностях. Адекватне врахування імовірної природи вітрової та сонячної енергії допоможе забезпечити економічно обґрунтовані вимоги до організації комбінованих локальних енергосистем при змінному характері надходжень електроенергії.
Ключові слова: локальна енергосистема, вітроелектростанція, сонячна електростанція, математична модель, оптимізація.

Localization significant amounts of renewable energy on a separate section of the grid can cause complications for reliable energy supply. The random nature of energy such as the sun and wind should be taken into account when determining the need for spare capacity. Adequate consideration of the likely nature of wind and solar energy will provide economically justified requirements of combined local energy systems with the alternating nature of electricity revenues.
Keywords: local grid, wind power, solar power, mathematical model, optimization.

Кузнєцов М.П. Вплив вітрової енергетики на статичну стійкість енергосистеми // Відновлювана енергетика. – 2015, № 3. – С.24-30.

Змінний та неконтрольований характер вітрової енергії може спричинити негативний вплив на стійкість енергосистеми при значному обсязі потужностей ВЕС. Характер впливу залежить від таких характеристик, як темп та розмах випадкових коливань генерованої потужності. Визначення імовірних параметрів роботи ВЕС дозволяє оцінити безпечні рівні впровадження вітрової енергетики та заходи щодо підвищення стійкості енергосистеми.
Ключові слова: енергосистема, вітроелектростанція, статична стійкість, нормативні збурення, післяаварійний режим

Variables and uncontrollable wind energy could have a negative impact on the stability of the power system with a significant amount of wind farms capacity. The nature of the impact depends on the characteristics such as the pace and scale of power random fluctuations. Identification of possible parameters of the wind farms allows us to estimate safe levels of wind energy penetration, and measures to improve the sustainability of the energy system.
Keywords: energy system, wind power, static stability, post-accident conditions.

Кузнєцов М.П. Деякі особливості автономної роботи вітрової та сонячної електростанцій // Відновлювана енергетика – 2016, №2. – С.15-21.

Поточна потужність вітрової та сонячної електростанцій залежить від стану погоди, і є змінною слабо передбачуваною величиною. Використання таких електростанцій у складі автономної енергосистеми має певні особливості, які носять імовірний характер і можуть бути імітовані з допомогою математичних моделей. Визначення параметрів енергосистеми потребує врахування місцевих кліматичних умов і особливостей роботи при змінному характері надходжень електроенергії.
Ключові слова: вітроелектростанція, сонячна електростанція, математична модель, автономна енергосистема, акумулювання енергії.

Current capacity of wind and solar power depends on the weather, and is slightly predictable variable value. The use of such power in the autonomous power system has certain features that are probable and can be simulated using mathematical models. Determination of the system’s parameters require consideration of local climatic conditions and characteristics of work at the changing nature of electricity flow.
Keywords: wind power, solar power, mathematical model, autonomous grid, energy storage.

Кузнєцов М.П. Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми // Відновлювана енергетика. – 2015, № 2. – С.51-55.

Надійність роботи енергосистеми залежить від відповідності виробництва електроенергії та її споживання. Баланс потужностей в енергосистемі перебуває в стані постійних малих змін випадкового характеру. Наявність вітроелектричних станцій з притаманною їм мінливістю створює додатковий вплив на стабільність енергосистеми. Визначення факторів такого впливу допоможе узгодити поточну роботу вітростанцій з станом енергосистеми. 

Ключові слова: енергосистема, вітрова електростанція, динамічна стійкість, регулювання частоти,  резервна потужність

The reliability of the power system depends on the compliance of electricity production and consumption. The balance of power in the power system is in a state of constant small random changes. The availability of wind power stations with their inherent variability can affect the stability of the grid. Determining the factors of such influence will help to coordinate the ongoing work with the state power grid.

Keywords: energy system, wind power, dynamic stability, frequency control, reserve capacity

 

Кузнєцов М.П. Фактори впливу вітрової енергетики на стійкість енергосистеми // Відновлювана енергетика. – 2015,  № 2. – С.51-55.

Надійність роботи енергосистеми залежить від відповідності виробництва електроенергії та її споживання. Баланс потужностей в енергосистемі перебуває в стані постійних малих змін випадкового характеру. Наявність вітроелектричних станцій з притаманною їм мінливістю створює додатковий вплив на стабільність енергосистеми. Визначення факторів такого впливу допоможе узгодити поточну роботу вітростанцій з станом енергосистеми.

Ключові слова: енергосистема, вітрова електростанція, динамічна стійкість, регулювання частоти,  резервна потужність

The reliability of the power system depends on the compliance of electricity production and consumption. The balance of power in the power system is in a state of constant small random changes. The availability of wind power stations with their inherent variability can affect the stability of the grid. Determining the factors of such influence will help to coordinate the ongoing work with the state power grid.

Keywords: energy system, wind power, dynamic stability, frequency control, reserve capacity