Кузнєцов М.П., Кармазін О.О. Поточна потужність енергосистеми України та можливий вплив вітрових електростанцій // Відновлювана енергетика. – 2014, №3. – С.64-69.

Потужність споживання та відповідного генерування електричної енергії перебувають у стані постійних змін, що носять випадковий характер. Інтегрування вітрових електростанцій до енергосистеми вносить додатковий фактор випадковості. Вплив ВЕС на обсяг потреб у резервних потужностях залежить від сукупної потужності ВЕС, місць їх розташування, точності прогнозу, пори року. Характер впливу ВЕС можна оцінити на прикладі фактичних даних про роботу ОЕС, а також синхронних даних про швидкість вітру в різних регіонах України. Застосування прийнятих у світовій практиці методів аналізу вказує на відносно незначний характер такого впливу
Ключові слова: енергосистема, електроспоживання, вторинний резерв потужності, вітрова електростанція.

Power consumption and the corresponding generation of electricity has random nature. Integration of wind power to the grid introduces an additional factor of chance. The impact of wind farms on the amount of spare capacity requirements depends on the total capacity of wind farms, their location, accuracy of the forecast, season. Result of the of the wind farms impact can be evaluated on the example of the actual data of grid as well as synchronous data on wind speed in different regions of Ukraine. Application of the world accepted analysis methods indicates a relatively minor nature of this impact.
Keywords: energy system, electricity consumption, secondary power reserve, wind farm.