Кузнєцов М.П. Вплив вітрової енергетики на статичну стійкість енергосистеми // Відновлювана енергетика. – 2015, № 3. – С.24-30.

Змінний та неконтрольований характер вітрової енергії може спричинити негативний вплив на стійкість енергосистеми при значному обсязі потужностей ВЕС. Характер впливу залежить від таких характеристик, як темп та розмах випадкових коливань генерованої потужності. Визначення імовірних параметрів роботи ВЕС дозволяє оцінити безпечні рівні впровадження вітрової енергетики та заходи щодо підвищення стійкості енергосистеми.
Ключові слова: енергосистема, вітроелектростанція, статична стійкість, нормативні збурення, післяаварійний режим

Variables and uncontrollable wind energy could have a negative impact on the stability of the power system with a significant amount of wind farms capacity. The nature of the impact depends on the characteristics such as the pace and scale of power random fluctuations. Identification of possible parameters of the wind farms allows us to estimate safe levels of wind energy penetration, and measures to improve the sustainability of the energy system.
Keywords: energy system, wind power, static stability, post-accident conditions.