Кузнєцов М.П., Ужейко С.О. Імовірнісні аспекти використання відновлюваних джерел енергії в зоні відчуження Чорнобильської АЕС // Відновлювана енергетика – 2016, №3. – С.6-12.

Локалізація значних обсягів відновлюваної енергетики на окремій ділянці електромережі може спричинити ускладнення для надійного енергозабезпечення. Випадкова природа таких енергоносіїв, як сонце та вітер, має бути врахована при визначенні потреб у резервних потужностях. Адекватне врахування імовірної природи вітрової та сонячної енергії допоможе забезпечити економічно обґрунтовані вимоги до організації комбінованих локальних енергосистем при змінному характері надходжень електроенергії.
Ключові слова: локальна енергосистема, вітроелектростанція, сонячна електростанція, математична модель, оптимізація.

Localization significant amounts of renewable energy on a separate section of the grid can cause complications for reliable energy supply. The random nature of energy such as the sun and wind should be taken into account when determining the need for spare capacity. Adequate consideration of the likely nature of wind and solar energy will provide economically justified requirements of combined local energy systems with the alternating nature of electricity revenues.
Keywords: local grid, wind power, solar power, mathematical model, optimization.