Кравченко І.П., Кузнєцов М.П. Тепломасообмінні процеси в геотермальній внутрішньо-свердловинній U-подібній циркуляційній системі при неперервному відборі теплоти // Промышленная теплотехника – 2016, т.38, №5. – С.69-77.

В статті досліджені тепломасообмінні процеси між оточуючим геотермальну свердловину природним середовищем і двонаправленими потоками рідини у двотрубній внутрішньо-свердловинній циркуляційній системі, центральна труба якої встановлена коаксиально відносно обсадної, з метою з’ясування можливості промислового видобування геотермальної теплоти без застосування другої свердловини для утилізації відпрацьованого теплоносія.

The article examines the processes of heat and mass transfer between surrounding the geothermal wells natural environment and bi-directional flow of fluid in the double pipe well of system, a central the tube which is set coaxially with respect of outer, with the aim of to determine the possibility of industrial production of geothermal heat without the use of a second well, absorbing of waste heat transfer agent.