Наукові праці Кудрі С.О.

Статті

Кудря С. О., Морозов Ю.П., Кузнєцов М.П. Отримання водню з застосуванням вітроелектричних установок// Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях / за ред. В.В.Скорохода, Ю.М.Солоніна. – К.: «КІМ», 2015. – С.98-105.

Кудря С. О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні// Вісник НАН України, 2015р., №12, С.19-26.

Кудря С. О., Тучинский Б.Г., Іванченко І.В., Петренко К.В. Оцінка вітрового енергетичного потенціалу зони відчуження ЧАЕС // Відновлювана енергетика. – 2016. – № 3 (46). – С.44-49.

Будько В.І., Кудря С.О., Павлов В.Б.  Концепція  зарядження  акумуляторної  батареї  електромобіля від  фотоелектричної  станції // Відновлювана енергетика. – 2014. - №1. – с. 16-20.

С.А. Кудря,  Ю.Н. Перминов, И.В. Буденный  Некоторые  особенности 
проектирования  синхронных  ветрогенераторов  повышенной  мощности  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов // Відновлювана енергетика. – 2014. - №3. – с. 54-57.

Запорожець Ю. М., Кудря С. О., Рєзцов В. Ф., Романовський Г. Ф.  Оцінка перспективи впровадження в енергетику України маневрених ПГУ з використанням нетрадиційного палива // Відновлювана енергетика. – 2013. - №2. – с. 5-19.

Запорожец Ю. М., Кудря С. А., Резцов В. Ф.  Парогазовые технологии и нетрадиционное топливо – перспектива развития маневренной генерации в энергетике Украины // Альтернативная энергетика и экология. – 2013. - №8. – с. 10-22.

Ткаленко Д. А., Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И.  О коррозионной устойчивости электродов электрохимических преобразователей энергии с расплавленными электролитами // Відновлювана енергетика. – 2012. - №1. – с. 5-10.

Мхитарян Н. М., Кудря С. А., Яценко Л. В., Шинкаренко Л. Я.  Состояние и перспективы использования водорода в возобновляемой энергетике // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №05-06 (109-110). – с. 68-79.

Запорожец Ю. М., Кудря С. А., Блинцов В. С.  Научно-технические задачи по созданию морских ветросолнечных энергетических комплексов с водородным циклом на Украинском шельфе // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №05-06 (109-110). – с. 88-97.

Кармазин А. А., Кудря С. А.  Анализ мирового опыта работы ветроэлектрических станций в едином режиме с энергосистемой// Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». – 2012. - №07 (111). – с. 41-47.

Кудря С. А. Процесс самовозбуждения автономного асинхронного генератора  // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 2(29). – С.55–57.

Ткаленко Д. А., Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. Транспортные стадии и топология токообразующих процессов в высокотемпературных топливных элементах // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 3(30). – С.17–20.

Д.А.Ткаленко, С.А. Кудря, М.Д.Ткаленко, Ю.П. Вишневкая, В.И.Будько Влияние свободной поверхностной энергии металлов на перенапряжение токообразующих процессов в электрохимических преобразователях энергии // "Відновлювана енергетика", – 2012, –№4(31).

Підручники і монографії

Кудря С.О., Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Яценко Л. В., Душина Г. П., Васько П. Ф., Морозов Ю. П., Забарний Г. М. та інші. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України − Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, 2012. – 60 с. Видано в 2013 р.

Кудря С.О., Будько В.І. «Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» − електронний курс лекцій – Київ: Національний технічний університет України («КПІ»), 2013. – 360 с. [pdf]

Кудря С.О. «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» − Підручник. – Київ: Національний технічний університет України («КПІ»), 2012. – 495 с.

Патенти

Патент на корисну модель № 94361 Україна, МПК С23F 11/04, C23F 11/173, Спосіб захисту сталі від корозії / Вишневська Ю.П., Бражник І.В., Кудря С.О. / Заявл. 30.05.14. Опубл. 10.11.14 Бюл.№21, 2014р.

Патент №47977 Україна, МПК НО 2 J 7/00. Імпульсний зарядний пристрій / Кудря С.О., Павлов В.Б., Попов О.В., Будько В.І.; заявник та патентовласник  Інститут відновлюваної енергетики НАН України. -  № u2009 11280;  заявл. 06.11.09; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Будько В.І., Кудря С.О., - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2013. – 80 с.

Конференції

С.О. Кудря, О.В. Пепелов. Відновлювана енергетика у 2015 році: стан та перспективи розвитку в Україні // Матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 2016. – С. 25-32.

С.О. Кудря, В.І. Будько, М.А. Ткаленко, Л.В. Яценко, Л.Я.Шинкаренко. Використання вітрової та сонячної енергії для опріснення води // Матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 2016. – С. 229-231.

С.О. Кудря, Ю.П. Морозов, М.П. Кузнєцов. Техніко-економічний аналіз систем отримання водню шляхом застосування електролізу води з використанням енергії вітру та сонячної радіації // Матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 2016. – С. 236-238.

С.О. Кудря, Б.Г. Тучинський, В.А. Точений, І.В. Іванченко, К.В. Петренко. Методичні засади довгострокового прогнозування виробітку електроенергії на площадці вітрової електростанції // Матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ, 2016. – С. 389-397.

Yu.P. Vyshnevska, S.O. Kudrya, I.V. Brazhnyk, Design and characterization of in situ synthesized hybrid polymeric materials// Chapter 7 in Springer Book “Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies”, 2015, pp. 125-133

I.V. Brazhnyk, Yu.P. Vyshnevska, S.O. Kudrya, D.V. Rumiantsev Synthesis,computational studies and characterization of polydiphenylamine nanocomposite with embedded silver nanoparticles // The 7th International conference on Chemistry and Chemical Education «Sviridov Readings 2015», 7-11 April, Minsk, p. 63

Yu.P. Vyshnevska, I.V. Brazhnyk, S.O. Kudrya, D.V. Rumiantsev, Yu.M. Romanenko. Enhancing stability and electrocatalytic reactivity of aniline-derived active matrix polymeric nanocomposites// Abstract book: International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials” NANO-2015, 26 – 29 August 2015, Lviv, Ukraine, P. 234. 

Кудря С.О., Пепелов О.В. Стан використання відновлюваних джерел в світі та перспективи розвитку вітрової та сонячної енергетики // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 23-29.

Кудря С.О, Яценко Л.В., Шинкаренко Л.Я., Душина Г.П., Ткаленко М.А. Натурні дослідження комплексної енергетичної системи на основі відновлюваних джерел енергії // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 43-44.

Кудря С.О. Точений В.А., Тучинський Б.Г., Іванченко І.В. Аналіз варіантів амортизаційної політики вітрових електростанцій // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 45-48.

Кудря С.О., Морозов Ю.П., Кузнєцов М.П. Визначення параметрів системи отримання водню з застосуванням електролізерів і відновлюваних джерел енергії // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 115-118.

Кудря С. О., Пепелов О. В. Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 27-28.

Кудря С. О., Яценко Л. В., Шинкаренко Л. Я., Будько В. І. Проблеми створення вітроводневих систем // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 95-97.

Кудря С. О., Морозов Ю. П., Кузнєцов М. П. Дослідження виробництва водню з використанням вітрової установки // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 100-104.

Кудря С. О., Кузнецов М. М., Фаворський Ю. П. Визначення конфігурації та системи управління автономного енергозабезпечення монастиря Св. Пантелеймона (Греція) // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 473-483.

Кудря С. О., Пепелов О. В. Стан розвитку відновлюваної енергетики у світі // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 27-33.

Точений В. А., Кудря С. О., Тучинський Б. Г. Системний підхід до розвитку відновлюваної енергетики в АР Крим // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 40-44.

Кудря С. О., Морозов Ю. П., Кузнєцов М. П. Перспективні напрями розвитку сучасних технологій виробництва водню з використанням відновлюваних джерел енергії // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 116-121.

Запорожець Ю. М., Кудря С. О., Блінцов В. С. Основні положення концепції інноваційного проекту «Морський водень» // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 122-128.

Кудря Т. С., Резцов В. Ф., Суржик Т. В. Метод моделирования электромагнитных полей и вектора Умова-Пойтинга при распространении и поглощении солнечного излучения в неоднородных средах // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 218-220.

Кудря С.А., Ткаленко Д.А., Вишневская Ю.П., Ткаленко М.Д. Об аномальном катодном растворении металлов в кислородсодержащих расплавах // Материалы IV Всероссийской с международным участием научной Бергмановской конференции «Физико-химический анализ: состояние, проблемы, перспективы развития», 13 -14 апреля 2012, Дагестанский педагогический университет, Махачкала, с. 199 – 203.

Ткаленко Д.А., Кудря С.А., Вишневская Ю.П., Ткаленко М.Д., Будько В.И. Транспортные стадии и химические реакции на кислородном электроде в гидроксидных расплавах IV Международной научно-технической конференции «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 1-5 октября 2012г, Плес, Россия, с.149