Наукові праці Будька В.І.

Статті

Будько В.І., Кудря С.О., Павлов В.Б.  Концепція  зарядження  акумуляторної  батареї  електромобіля від  фотоелектричної  станції // Відновлювана енергетика. – 2014. - №1. – с. 16-20.[pdf]

Будько В.І.  Особливості  зарядження  акумуляторної  батареї  електромобілю від  стаціонарної  вітроелектричної  станції // Відновлювана енергетика. – 2014. - №2. – с. 16-19.[pdf]

Будько В.І. Дослідження режимів паралельної роботи тягових джерел живлення екомобілю // Відновлювана енергетика. – 2014. - №4. – с. 31-34.[pdf]

Будько В. І., Кудря С. О.  Можливості використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах агропромислової та харчової галузей України. – 2013. - №4. – с. 26-30.[pdf]

Ткаленко Д. А., Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И. Транспортные стадии и топология токообразующих процессов в высокотемпературных топливных элементах // Відновлювана енергетика. – 2012. – № 3(30). – С.17–20.[pdf]

 Д.А.Ткаленко, С.А. Кудря, М.Д.Ткаленко, Ю.П. Вишневкая, В.И.будько Влияние свободной поверхностной энергии металлов на перенапряжение токообразующих процессов в электрохимических преобразователях энергии // "відновлювана енергетика", – 2012, –№4(31).[pdf]

Патенти

Патент №47977 Україна, МПК НО 2 J 7/00. Імпульсний зарядний пристрій / Кудря С.О., Павлов В.Б., Попов О.В., Будько В.І.; заявник та патентовласник  Інститут відновлюваної енергетики НАН України. -  № u2009 11280;  заявл. 06.11.09; опубл. 25.02.10, Бюл. № 4.

Підручники і монографії

Кудря С.О., Будько В.І. «Вступ до спеціальності. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» − електронний курс лекцій – Київ: Національний технічний університет України («КПІ»), 2013. – 360 с.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “Гідроенергетика” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Будько В. І. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2014. – 42 с.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Перетворення та акумулювання енергії відновлюваних джерел” для студентів напрямку: 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальність: 7.05070107 та 8.05070107 – “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” усіх форм навчання. Укладачі: Будько В.І., Кудря С.О., - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 2013. – 80 с.

Конференції

Будько В. І. Комплексне використання ВДЕ в складі зарядних станцій акумуляторних батарей електромобілів // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 112-114.

Будько М. О. Математичне моделювання процесу перетворення енергії біомаси в реакторах переестерифікації // Матеріали ХV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Київ. 16-17 вересня 2014. – с. 326-328.

Кудря С. О., Яценко Л. В., Шинкаренко Л. Я., Будько В. І. Проблеми створення вітроводневих систем // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 95-97.

Будько В. І. Основні напрямки підвищення ефективності використання ВДЕ в складі автономних, резервних та мережевих енерговузлів // Матеріали ХІV Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 16-20 вересня 2013. – с. 133-135.

Будько В. І. Пілотний проект сонячної станції в НТУУ «КПІ» для часткового покриття потреби в електричній енергії навчальних корпусів, задіяних в роботі приймальної комісії // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 229-232.