Навчання

Навчання в університеті відрізняється від навчання в школі своїм режимом, змістом освіти, обсягом досліджуваного матеріалу, методами і формами навчання. Вся система навчання і виховання в університеті розрахована на свідоме, відповідальне відношення кожного студента до своїх обов'язків. Якщо в школі вчитель щодня навчає і перевіряє якість виконання домашнього задання учня, то в університеті викладач, в основному, керівників процесом самоосвіти студента. Більшу частину матеріалу ви засвоюєте, самостійно вивчаючи літературу або ін. У зв'язку з цією особливістю у студентів створюється помилкове враження, що готуватися до занять систематично не треба, що «несподівано» дає багато вільного часу, який можна витрачати на свій розсуд. Таке враження обертається, на жаль, сумними результатами, коли настає час заліків та іспитів.

audit chem

Навчальний рік ділиться на два семестри (осінній та весняний), протягом яких проводяться навчальні заняття, здійснюється проміжний контроль знань. В навчальному році встановлюються канікули (зимові та літні). 

Навчальний процес здійснюється в наступних формах аудиторні заняття, поза аудиторні заняття, контроль знань і проведення навчальних та виробничих практик. Основними організаційними формами аудиторної роботи є лекції, практичні заняття (семінари, коллоквіуми), лабораторний практикум. Поза аудиторні заняття передбачають індивідуальні консультації та самостійну роботу (науково-дослідна діяльність, виконання індивідуальних завдань, складання опорного конспекту, самостійна робота з першоджерелами, підготовка інформаційного повідомлення і т.д.).

toe

Контроль знань здійснюється у вигляді рубіжної атестації (контрольні роботи, тестування, звіти з лабораторних робіт), поточної атестації (сесія) наприкінці кожного семестру (заліки та іспити з дисциплін), підсумкової атестації (міждисциплінарний іспит, захист випускних робіт (дипломної, магістерської диссертації). Результати рубіжної атестації фіксуються в індивідуальних журналах викладачів, а поточної та підсумкової атестації - в заліковій книжці студента та екзаменаційних відомостях.

consult stud   ekzamen

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського