Навчальні плани

Навчальний план — основний нормативний документ вищого навчального закладу, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу.

Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік розробляється робочий навчальний план.

Skuka