Наукові праці Кириленко В.М.

Статті

 Луніна Я.О.,  Кириленко В.М. ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНОЇ ПРИПОВЕРХНЕВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ДЛЯ АКУМУЛЮВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ҐРУНТІ //
  Міжнародний науково-технічний журнал "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики" - 2015 - с.376-377.

Кириленко В. М., Мазурок Н. С. Физико-статистические модели надежности неоднородных совокупностей изделий, деградирующих по диффузному механизму // Энергия – ХХI век., Москва. – 2013. - №3 (61). – с. 19-24.

Кириленко В. М., Бакунець А. В., Мазурок Н. С. Термодинамические методы оценки надежности изделий ЭТ // Энергия – ХХI век., Москва. – 2013. - №2 (60). – с. 34-37.

Кириленко В. М., Бакунцев А. В., Мазурок Н. С. Физические методы оценки надежности изделий ЭТ // Электроника и связь. – 2012. - №1.

Кириленко В. М., Попович В. І., Симоненко Л. С. Кодекс комерційного обліку // Электроника и связь. – 2012. - №1.

Кириленко В. М., Бакунцев А. В., Мазурок Н. С. Влияние уровня надежности на разброс отказов изделий с диффузионным механизмом деградации // Электроника и связь. – 2012. - №1.

Патенти

Патент № 101993 Україна, МПК (2013.01) G01N13/00. Спосіб визначення граничних втрат пластифікатора пластифікованими полімерами / Бакунцев О. В., Кириленко В. М., Мазурок Н. С. / Заявл. 31.07.12. Опубл. 13.05.13 Бюл.№9, 2013р.

Патент № 80319 Україна, МПК (2006.01) Н01L25/00. Пристрій для прямого перетворення сонячної радіації в змінний багатофазний електричний струм за допомогою фотоелементів / Саврук І. П., Кириленко В. М. / Заявл. 15.11.12. Опубл. 27.05.13 Бюл.№10, 2013р.

Патент № 99782 Україна, МПК G 01 N 13/00. Спосіб визначення граничних втрат пластифікатора пластифікованими полімерами / Кириленко В.М., Бакунцев О.В. Мазурок Н.С.; заявник та патентовласник  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». - № u200913142; заявл. 16.12.10; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18.

Патент № 99782 Україна, МПК G 01 N 13/00. Спосіб визначення коефіцієнта дифузії пластифікатора пластифікованими полімерами / Кириленко В.М., Бакунцев О.В. Мазурок Н.С.; заявник та патентовласник  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». - № u200913143; заявл. 16.12.10; опубл. 25.09.12, Бюл. № 18.

Конференції

Кириленко В. М., Головко В. М. Запас стійкості автономного режиму роботи мініГЕС з асинхронним генератором // Матеріали ХІІІ Міжнародної конференції «Відновлювана енергетика ХХІ століття», Крим. 10-14 вересня 2012. – с. 452-453.

Kirilenko V., Bakuntcev A., Mazurok N. The influence of level of reliability on the scatter of failure of devices with the diffusion mechanism of degradation // Proceedings of XXXII International Scientific Conference ELNANO 2012, Kyiv.

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів усіх форм навчання та студентів-іноземців за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ Укладачі: Будько М.О., Кириленко В.М., Кириленко К.В., К.: ФЕА НТУУ «КПІ», 2016. – 94 с. [pdf]