Будько Василь Іванович  
Завідувач кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського,
доктор технічних наук, доцент

Освіта
2000-2006 рр. - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціаліст за спеціальністю «Технічна електрохімія»
2007 р.– 2010 р. – Аспірант НТУУ «КПІ».
2011 р. – Захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності акумулювання електричної енергії відновлюваних джерел в автономних системах електроживлення» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії».
2014 р. – Отримав вчене звання доцента за кафедрою відновлюваних джерел енерегії.
2019 р. – Захистив докторську дисертацію на тему «Використання енергії сонячного випромінювання та вітру для зарядження електромобілів» та здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.08 «Перетворювання відновлюваних видів енергії».

Досвід роботи
2003-2006 рр. - Інженер відділу електрохімічної очистки води Інституту колоїдної
хімії та хімії води ім. Думанського НАН України.
2006-2011 рр. - асистент кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА НТУУ «КПІ» і, також, інженер Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
2008-2011 рр. - молодший науковий співробітник ІВЕ НАН України.
З 2011 р.- старший викладач кафедри ВДЕ ФЕА НТУУ «КПІ», і старший науковий співробітник ІВЕ НАН України.
З 2013 р. - доцент кафедри ВДЕ ФЕА НТУУ "КПІ" та заступник завідувача кафедри.
З 2021 р. - Завідувач кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Професійні інтереси
Системи накопичення та зберігання енергії на основі електрохімічних акумуляторів; комплексні системи енергозабезпечення на основі відновлюваних джерел енергії; підвищення ефективності роботи автономних вузлів енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії.

Публікації
60 друкованих праць, 4 патенти на винахід, 4 навчально-методичні роботи.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Сторiнка на intellect.kpi.uaФ
Кудря Степан Олександрович
Науковий керівник кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського,
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України,
директор ІВЕ НАН України

Освіта
У 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут, хіміко-технологічний факультет.
У1978 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за темою: «Дослідження електродних процесів в нітратних розплавах».
У 1996 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за темою «Системи акумулювання та перетворення енергії відновлюваних джерел».

Досвід роботи
1971-1980 рр. - Київський політехнічний інститут, кафедра електрохімічних виробництв.
1980-1987 рр. - КБ «Шторм» при Київському політехнічному інституті.
1987 - 2004 рр. - Інститут електродинаміки НАН України - завідуючий відділу загальних проблем використання відновлюваних джерел енергії.
З 2000 року - директор Міжгалузевого центру вітроенергетики при Інституті електродинаміки НАН України та завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ».
З 2004 року - заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАН України та завідувач відділу вітроенергетики, а також, директор Міжгалузевого центру вітроенергетики при Інституті відновлюваної енергетики НАН України.
З 2015 року – виконуючий обов’язки директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України та завідувач відділу вітроенергетики
З 2016 року – директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України 
2002-2021 р. - завідувач кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського
З 2021 року – науковий керівник кафедри ВДЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського
 Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2002 р.);

Професійні інтереси
Створення енергетичного обладнання відновлюваної енергетики та дослідження процесів перетворення та.

Публікації
Більше 300 друкованихпраць, 38 авторськихсвідоцтв та патентів, 15 навчальних посібників.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Сторiнка на intellect.kpi.ua

Гаєвський Олександр Юлійович

Професор кафедри ВДЕ, доктор фізико-математичних наук 

Освіта
У 1975 році закінчив Київський політехнічний інститут, факультет електронної техніки, спеціальність «Напівпровідники і діелектрики».
В 1982 році захистив кандидатську, в 2007 році - докторську дисертацію.
Досвід роботи
1975 -1977 рр.- Київський політехнічний інститут, асистент кафедри електроізоляційної та кабельної техніки,
1977-1980 рр. - Московський фізико-хімічний інститут, аспірант.
1981-1983 рр - Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР.
1983-1991 рр. - Інститут металофізики НАН України – старший науковий співробітник.
1992-2003 рр. - директор підприємств інноваційного напрямку з розробки інформаційних систем для ТЭС и АЭС (м. Москва)..
2004-2007- рр. - НТУУ «КПІ», кафедра відновлюваних джерел енергії, доцент.
2007-2010 рр.- Інститут металофізики НАН України – провідний науковий співробітник,
З 2010 року – професор кафедри відновлюваних джерел енергії.
Професійні інтереси
Оптимізаційні розрахунки фотоелектричних станцій (ФЕС)
Cистеми визначення характеристик фотоелектричних модулів та інверторів 
Математичні моделі об'єктів відновлюваної енергетики
Моделі прогнозування сонячної радіації та виробітку ФЕС
Публікації
84 праці в наукових фахових виданнях, 30 тез з міжнародних конференції, 2 авторських свідоцтва, 17 книг-посібників з комп’ютерної тематики.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Сторiнка на intellect.kpi.ua
Головко Володимир Михайлович
Професор кафедри ВДЕ, 
доктор технічних наук, зав. відділу ІВЕ НАН України

Освіта
У 1977 році закінчив Українську сільськогосподарську академію та здобув спеціальність інженера-електрика сільськогосподарського виробництва
Досвід роботи
1977-1978 рр. - Всесоюзний науково-дослідний інститут тваринницького машинобудування, м. Київ - інженер-конструктор.
1978-2003 рр. - співробітник Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», м. Київ.
З 2004 року - ІВЕ НАНУ - пров. науковий співробітник.
З 2005 року - професор кафедри ВДЕ НТУУ «КПІ».
Професійні інтереси
Дослідження та використання енергії вітру в народному господарстві.
Публікації
Понад 130 друкованих праць, в тому числі 5 монографій.

Профіль Google Scholar
Сторiнка на intellect.kpi.ua
Кузнєцов Микола Петрович
Доцент кафедри ВДЕ,
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, зав. відділу ІВЕ НАН України  

Доцент кафедри ВДЕ,
Завідувач відділу комплексних енергосистем ІВЕ НАНУ
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
Ел. адреса: nik_ku@ukr.net
Освіта:
В 1978 році закінчив з відзнакою Київський державний університет, механіко-матема¬тич¬ний факультет, за спеціальністю «Механіка».
В 1991 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук «Динаміка оболонок з системою пружно приєднаних мас» зі спеціальності 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла.
В 2015 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук «Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричних станцій у складі електроенергетичної системи» зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.
Напрями наукової діяльності: відновлювані джерела енергії, вітрова енергетика, комплексні енергосистеми, прикладна математика, випадкові процеси.
Публікації: понад 50, в тому числі більше 30 наукових статей та 20 тез конференцій, 2 авторські свідоцтва, співавторство у виконанні понад 20 НДДКР.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Кириленко Всеволод Михайлович
 
Доцент кафедри ВДЕ, кандидат технічних наук

Освіта
1964 р.- закінчив факультет радіоелектроніки КІЛ.
1967 р.- закінчив аспірантуру на кафедрі діелектриків та напівпровідників.
У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію “Дослідження руйнівної дії часткових розрядів на полімерні діелектріки”.
Досвід роботи
З 1967 р. працював на кафедрі діелектриків та напівпровідників на інженерних посадах.
1970-1972 рр. асистент на кафедрі діелектриків та напівпровідників.
1972-1975 рр. доцент.
1979- 1988рр. завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки (в 1986 р вона перейменована в кафедру відновлюваних джерел енергії).
З 1988 р. - доцент кафедри електричних станцій,на теперешній час – доцент кафедри відновлюваних джерел енергії.
Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (1989 р.);
Професійні інтереси
Професійні інтереси В. М. Кириленка зосереджені в галузі електротехнічного матеріалознавства: експериментальні ті теоретичні дослідження внутрішніх та поверхневих часткових розрядів, механізмів їх; руйнівної дії на полімерні матеріали і композиції, можливості апріорного розрахунку ресурсу полімерних електроізоляційних конструкцій і його підвищення при дії на них часткових розрядів тощо.
Публікації
Загальна кількість 140 публікаційв т.ч. 2 монографії, 5 навчальних посібників, 11 винаходів.

Профіль Google Scholar 
Профіль Scopus
Сторiнка на intellect.kpi.ua
Жовмір Микола Михайлович
Доцент кафедри ВДЕ, кандидат технічних наук,
ст. наук.спів. ІВЕ НАН України

Освіта
1970-1974 Вінницький політехнічний технікум, спеціальність «Теплотехнічне обладнання промислових підприємств».
1974-1980 Київський політехнічний інститут,
спеціальність «Промислова теплоенергетика».
1988 – захист кандидатської дисертації на тему «Дослідження та розробка рециркуляційного генератора газового середовища з адсорбцією вуглекислого газу»
2008 – Інститут технічної теплофізики НАН України, присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника.
Досвід роботи
1973 – ПРП «Вінницяенергоремонт», слюсар котельного цеху на Ладижинській ТЕС.
1974 – Бобровицький завод СЗМ, головний енергетик.
1980-1991 – Інститут газу АН УРСР; стажер-дослідник, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник.
1991 – 1993 Державне виробниче енергетичне об’єднання «Укренергоресурси», головний конструктор проекту.
1993-2003 Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут нетрадиційної енергетики та електротехніки Міністерства палива та енергетики України, завідуючий відділом, заступник директора з наукової роботи.
2003-2013 Інститут технічної теплофізики НАН України, старший науковий співробітник відділу теплофізичних проблем біоенергетики.
З 2013 р. Інститут відновлюваної енергетики НАН України, старший науковий співробітник відділу відновлюваних органічних енергоносіїв.
З 2013 р. доцент кафедри ВДЕ ФЕА НТУУ «КПІ».
Публікації
115 друкованих робіт, 6 винаходів.

Наукові праці з 2012 р.
Профіль Google Scholar
Суржик Таміла Володимирівна
Доцент кафедри ВДЕ, кандидат технічних наук

Освіта
1969 – 1975 рр. - Київський інженерно-будівельний інститут, факультет санітарно-технічний, спеціальність - «теплогазопостачання та вентиляція».
1986 р. - захист кандидатської дисертації на тему: «Гідродинаміка та теплообмін в центробіжному апараті для утилізації теплоти вторинних енергоресурсів».
Досвід роботи
1979 – 1988 рр. - НДІ санітарної техніки та обладнання будівель і споруд Міністерства будівельних матеріалів СРСР; аспірант, науковий співробітник лабораторії вторинних енергетичних ресурсів.
1988 – 2004 рр. - Інститут електродинаміки НАН України, відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії, старший науковий співробітник.
З 2004 року - Інститут відновлювальної енергетики НАН України, відділ сонячної енергетики, старший науковий співробітник, вчений секретар ІВЕ НАНУ.
Професійні інтереси
Дослідження процесів перетворення енергії в системах з відновлюваними та нетрадиційними джерелами енергії.
Публікації
Загальна кількість 145 публікацій, в тому числі 10 патентів.

Профіль Google Scholar
Будько Марина Олександрівна
Доцент кафедри ВДЕ, кандидат технічних наук

Освіта
2002-2008 рр. -Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціаліст за спеціальністю « Промислова біотехнологія».
2006-2008 рр. - «Міжнародний університет фінансів» за напрямком «Економіка і підприємництво».
З 2009 р. – аспірант НТУУ КПІ
В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічний наук на тему «Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій».
Досвід роботи
З 2008 р. - стажист-дослідник та асистент кафедри відновлюваних джерел енергії.
З 2014 р. – старший науковий співробітник Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
З 2014 р. старший викладач кафедри відновлюваних джерел енергії. З 2020 р. - доцент кафедри відновлюваних джерел енергії.
Публікації
Більше 20 друкованих праць, 2 навчально-методичних видання.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Сторiнка на intellect.kpi.ua
Вишневська Юлія Павлівна
Старший викладач кафедри ВДЕ, старший науковий співробітник,  кандидат технічних наук

Освіта:
1999 – 2005 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр за спеціальністю «Технічна електрохімія».
2002 – 2005 рр. – Міжнародний університет фінансів, спеціаліст за спеціальністю «Економіка та підприємництво/фінанси».
2005 – 2008 – аспірант НТУУ «КПІ».
2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фазові металорганічні шари для протикорозійного захисту маловуглецевих сталей» та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.14 «Хімічний опір матеріалів та захист від корозії».
Досвід роботи:
2006-2011 рр. – інженер, молодший науковий співробітник кафедри технології електрохімічних виробництв НТУУ «КПІ».
З 2011 р. – молодший науковий співробітник кафедри відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ».
З 2013 р. – старший науковий співробітник Інституту відновлюваної енергетики НАН України.
З 2014 р. – старший науковий співробітник, асистент кафедри відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ».
З 2018 р. – старший викладач кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Публікації:
115 друкованих праць, 3 патенти України.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Кириленко Катерина Всеволодівна
 
Доцент кафедри ВДЕ, кандидат технічних наук

Освіта
1991-1997 рр. – Київський політехнічний інститут за спеціальністю мікроелектроніка і напівпровідникові прилади.
1997-2000 рр. – аспірантура при ІПМ НАНУ за спеціальністю порошкова металургія і композиційні матеріали.
В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему "Резистивні композиційні матеріали з багатокомпонентним перколяційним кластером для нагрівачів з інтенсивною тепловіддачею" за спеціальністю 05.02.01 - "Матеріалознавство".
Досвід роботи
2000-2006 рр.- молодшій науковий співробітник ІПМ НАНУ,
З 2006 р. – науковий співробітник ІПМ НАНУ.
З 2005 р. – асистент кафедри відновлюваних джерел НТУУ «КПІ»
З 2017 р. - старший викладач кафедри ВДЕ З 2020 р. - доцент кафедри ВДЕ,
Професійні інтереси
Дослідження у галузі створення наргівостійких резистивних композиційних матеріалів на основі безкисневих сполук.
Публікації
Більше 25 друкованих праць, 2 навчально-методичних видання.

Профіль Google Scholar
Профіль Scopus
Сторiнка на intellect.kpi.ua
Мельник Олександр Анатолійович
Асистент кафедри ВДЕ

Освіта
2011-2017 рр. – КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю
нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
З 2017 р. – аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського
Публікації
5 друкованих праць.

Профіль Google Scholar
Коваленко Ірина Яківна
Асистент кафедри ВДЕ

Освіта
2004-2010 рр. – НТУУ «КПІ» за спеціальністю нетрадиційні та відновлювані джерела енергії
З 2018 р. – аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського

Досвід роботи
2015-2020р.р. – інженер кафедри ММСА ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського
З 2020р. - асистент кафедри відновлюваних джерел енергії КПІ ім. Ігоря Сікорського
Публікації
3 друковані праці.

Профіль Google Scholar
Карпчук Ганна Леонідівна
Асистент кафедри ВДЕ

Освіта
2014-2020 – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського за спеціальністю 141 - Електроенергетика, Електротехніка та Електромеханіка
Досвід роботи
2018-2020 рр. – Інженер проектувальник ТОВ «Про-Енерджі»
З 2020 року – асистент кафедри ВДЕ
Професійні інтереси
Дослідження у галузі водневої енергетики та комплексних енергетичних систем
Публікації
Більше 15 друкованих праць.

Профіль Google Scholar
Сагара Антон Віталійович
Аспірант кафедри ВДЕ

Освіта
2014-2020 рр. – КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-професіцйна програма підготовки «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», кваліфікація «інженер-електрик»
З 01.10.2020 р. – аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського

Публікації
3 друкованих праці.

Янковський Борис Михайлович

Завідуючий лабораторіями кафедри відновлюваних джерел енергії
Долотов Юрій Семенович
Провідний інженер кафедри відновлюваних джерел енергії
Козачук Оксана Володимирівна
Інженер кафедри відновлюваних джерел енергії
Остапчук Олександр Володимирович
д.т.н., професор

Професор кафедри відновлюваних джерел енергії
доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник
Освіта:
у 2001 році закінчив Національну гірничу академію України (м. Дніпропетровськ), електротехнічний факультет за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання".
у 2004 році закінчив аспірантуру з відривом від виробництва при Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ).
У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою "Розробка заходів та засобів компенсації складових струму однофазного замикання на землю в електричних мережах кар'єрів" за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.
у 2018 році закінчив докторантуру при ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро).
У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою "Системи живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт".
Трудова діяльність:
2004 - 2018 р - Національний гірничий університет (з 2018 р. НТУ «Дніпровська політехніка»), кафедра електричних машин (з 2012 р. відновлюваних джерел енергії), асистент, доцент.
З 2018 по 2021 – доцент, з 2021дотепер – професор кафедри ВДЕ КПІ імені Ігоря Сікорського.
Професійні інтереси
Проблеми інтеграції джерел розподіленої генерації в енергосистему, релейний захист, інтелектуальні системи електропостачання, електрична частина станцій та підстанцій.
Нагороди:
У 2008 році отримав грант Президента України для молодих вчених, був стипендіатом Кабінету Міністрів України, має почесну грамоту від НАН України.
Публікації:
Понад 60 наукових праць, серед яких 2 монографії, 10 патентів на винахід та понад 30 статей у фахових виданнях, є співавтором навчального посібника з грифом МОН
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Zi_FKSAAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3397-2423
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57742555800
 
Бардик Євген Іванович
к.т.н., доцент

У 1976 закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 1994 «Моделювання енергоблока АЕС при аварійних зміненнях частоти в системі електропостачання власних потреб».  Обіймав посаду завідувача кафедри електричні станції (2008-2018). Підготував одного к.т.н.
Наукова діяльність пов‘язана з комплексним моделюванням аварійних режимів АЕС, розробкою теоретичних засад та моделей діагностування технічного стану електрообладнання електростанцій в умовах нечіткої інформації для визначення ризику виникнення аварійних ситуацій та прийняття рішень. На базі інтелектуальних технологій діагностування технічного стану і управління режимами електрообладнання створив навчальні курси «Експлуатація та режими роботи електростанцій» та «Експертні системи діагностування електрообладнання та прийняття рішень». Підготував більше 10 навчальних посібників.
Автор понад 200 наукових праць. В тому числі монографії «Нечітка логіка в управлінні та експлуатації об‘єктів енергетики» (2007 р.) та «Питання побудови нечітких моделей оцінки технічного стану об‘єктів електричних систем» (2010 р.).
Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Перехідні електромеханічні процеси в електроенергетичних системах;
- Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
- Моделювання і аналіз ризиків в енергосистемах з АЕС;
- Експлуатація і режими роботи електростанцій;
- Інтелектуальні системи діагностики електрообладнання та прийняття рішень. 
  Напрям наукової діяльності  - Моделювання і управління режимами електричних станцій та підсистем ЕЕС
ORCID ID: 0000-0002-5776-1500
Scopus Author ID: 57200142134;   55874901000 
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua
 
Денисюк Петро Левкович
Доцент, к.т.н.

У 1973 закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 1981 «Разработка и исследование методов и алгоритмов анализа электромеханических переходных процессов в узлах энергосистем с учетом неточности исходных данных».  Член IEEE. Автор понад 50 наукових праць. Підготувала більше 10 навчальних посібників.
Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Проектування електричних станцій;
- Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
- Власні потреби електростанцій;
- Гідравлічна частина електростанцій;
- Основи теплових та гідравлічних електричних станцій.
  Напрям наукової діяльності – Моделювання перехідних процесів енергосистем. Підготував двох к.т.н.
ORCID ID: 0000-0001-8861-2762
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua
 
Матеєнко Юрій Петрович
Доцент, к.т.н

У 1974 закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 1990 «Інтегральні оцінки надійності вузлів електроенергетичних систем з зосередженим синхронним навантаженням».  Член IEEE. Автор понад 50 наукових праць. Підготувала більше 10 навчальних посібників.
Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Основи теорії надійності в електроенергетиці;
- Менеджмент електростанцій;
- Енергетична безпека та надійність об‘єктів електроенергетики;
- Електрична частина електричних станцій та підстанцій.
   Напрям наукової діяльності – Енергетична безпека та надійність об‘єктів в електроенергетичних системах.
ORCID ID: 0000-0002-2699-0888
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua
 
Болотний Микола Петрович
ст.викл., к.т.н.

У 2011 закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 2019 «Удосконалення математичних моделей оцінки технічного стану силових трансформаторів для підвищення достовірності визначення ризику порушення нормального режиму в підсистемах електроенергетичних систем». Автор понад 50 наукових праць. Підготувала більше 10 навчальних посібників.
Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем
- Перехідні електромагнітні процеси в електроенергетичних системах;
- Теорія автоматичного керування електрообладнанням електричних станцій
- Програмні засоби для дослідження електроенергетичних задач
  Напрям наукової діяльності – Системи підтримки прийняття рішення по управлінню ризиком експлуатації електроенергетичних систем в умовах неповноти та невизначеності інформації.
ORCID ID: 0000-0002-7366-2430
Scopus Author ID: 57200138298
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua
Бондаренко В'ячеслав Іванович
старший викладач

Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Експлуатація і режими роботи електростанцій;
- Електрична частина електричних станцій та підстанцій.
   Напрям наукової діяльності – Моделювання перехідних процесів енергосистем та визначення технічного стану електрообладнання з використанням нечіткої логіки; опубліковано понад 30 робіт.
ORCID ID: 0000-0002-1627-6672
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua
 
Гаєвська Ганна Миколаївна
старший викладач

Закінчила Київський політехнічний інститут у 1977 році за спеціальністю " Ізоляційна та кабельна техніка". Наукова діяльність пов‘язана з дослідженням систем живлення підземних споживачів глибоких і енергоємних рудних та вугільних шахт. Автор понад 500 наукових праць. Підготувала більше 10 навчальних посібників. Членство в IEEE.
Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Математичні задачі енергетики;
- Математичне моделювання об'єктів електроенергетики;
- Пакети прикладних програм
- Менеджмент електричних станцій
- Електрична частина станцій та підстанцій.
   Напрям наукової діяльності – Електрофізичні властивості композиційних електротехнічних матеріалів; фотоенергетика.
ORCID ID: 0000-0001-7760-6789
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua
 
Вожаков Роман Вікторович
асистент

Закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2005 р. за спеціальністю «Електричні станції». Виконує обов’язки вченого секретаря кафедри відновлюваних джерел енергії. Співавтор більше 10 навчально-методичних матеріалів. Автор більше 30 наукових публікацій.
Навчальні дисципліни, які веде викладач:
- Експлуатація та режими роботи електростанцій.
- Управління режимами електростанцій
- Автоматизовані системи управління та оптимізація режимів електричних станцій;
- Електрична частина електричних станцій та підстанцій.
   Працює над дисертацією, науковий напрямок діяльності «Система підтримки прийняття рішення по управлінню ресурсом силового електрообладнання електричної станції».
ORCID ID: 0000-0001-8534-6227
Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua