Наказ про створення кафедри ВДЕ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кафедра відновлюваних джерел енергії – це базовий структурний підрозділ факультету електроенерготехніки та автоматики, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за спеціалізацією «Нетрадиційні і відновлювані джерела енергії».
Кафедра відновлюваних джерел енергії має в своєму складі шість науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, i три з них мають науковий ступінь aбo вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри прийняте Вченою радою університету в 2002 р. На підставі цього рішення ректор видав наказ про створення кафедри.
Кафедра відновлюваних джерел енергії входить до складу факультету електроенерготехніки та автоматики (навчально-наукового інституту). Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.
Штатний розпис кафедри відновлюваних джерел енергії затверджує ректор університету за поданням декана факультету електроенерготехніки та автоматики.
У своїй діяльності кафедра відновлюваних джерел енергії керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом HTУУ«KПI», Правилами внутрішнього розпорядку HTУУ «KПI» та цим Положенням.
Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.
Положення про кафедри відновлюваних джерел енергії розроблене на підставі типового положення про кафедру університету і затверджене ректором університету.

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

 • Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття студентами вищої освіти відповідного ступеня за спеціалізацією «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії». 
 • Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються на кафедрі, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
 • Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.
 • Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу.
 • Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
 • Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва i культури.
 • Забезпечення підготовки аспірантів i докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
 • Розробка підручників, навчальних посібників i наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри відновлюваних джерел енергії у глобальній мережі Інтернет.
 • Організація стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників кафедри.

Діяльність кафедри відновлюваних джерел енергії здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри відновлюваних джерел енергії обговорюється i затверджується на її засіданні.
Основні завдання діяльності кафедри відновлюваних джерел енергії обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри відновлюваних джерел енергії проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) i секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи.

3.ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

 • У сфері освітнього процесу:
 • забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відновлюваних джерел енергії відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;
 • подання пропозицій деканату факультету електроенерготехніки та автоматики щодо формування розкладу навчальних занять;
 • забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціалізації кафедри;
 • організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;
 • підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;
 • здійснення атестації студентів зі спеціалізації кафедри відновлюваних джерел енергії;
 • забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;
 • організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;
 • призначення та організація роботи кураторів академічних гpyп;
 • У cфеpi методичної діяльності:
 • розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних i робочих навчальних планів зі спеціалізації кафедри;
 • розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;
 • розроблення тематики індивідуальних завдань i атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
 • створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри;
 • розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;
 • рецензування та експертиза навчальних i методичних видань з дисциплін кафедри відновлюваних джерел енергії;
 • організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри;
 • забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
 • розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціалізацією кафедри відновлюваних джерел енергії;
 • участь у розробленні інформаційних пакетів факультету електроенерготехніки та автоматики, у складі яких перебуває кафедра.
 • У сфері наукової та інноваційної діяльності:
 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки i техніки, напрямами інноваційної діяльності:
 • організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів;
 • посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР;
 • участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри;
 • здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», i реалізація ліцензійних договорів;
 • виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій i компаній;
 • здійснення організаційних i методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їx наукових публікацій у журналах i матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).
 • У сфері організаційної діяльності:
 • надання пропозицій щодо кадрового складу та штатного розпису;
 • організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;
 • налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;
 • сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціалізацією кафедри;
 • підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціалізацією кафедри ;
 • організація роботи зі створення i супроводження офіційного сайту кафедри (3—5 цікавих матеріалів на семестр, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» згідно до Положення про типовий сайт кафедри HTУУ “KПI”;
 • забезпечення інформування про результати діяльності кафедри;
 • забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;
 • ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;
 • створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні kpi. uа університету.
 • У сфері міжнародної діяльності:
 • підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;
 • ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету, навчально-наукового інституту;
 • підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних
 • конкурсах, програмах, фондах, грантах;
 • участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;
 • делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • забезпечення підготовки іноземних студентів;
 • розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах i проектах;
 • внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);
 • забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях (механіків, електриків, матеріалознавців, зварювальників та в інших аналогічних професійних об’єднаннях);
 • висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою. 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.
Завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.
Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів i програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень i доручень ректора, декана, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.
Завідувач кафедри підпорядкований декану факультету i діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.
Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри) на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта.
Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету (навчально-наукового інституту). Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні факультету (навчально-наукового інституту).

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Припинення діяльності кафедри відновлюваних джерел енергії може бути здійснене шляхом її реорганізації aбo ліквідації.
Діяльність кафедри відновлюваних джерел енергії припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом HTУУ «KПI» та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради університету.

Положення про кафедру відновлюваних джерел енергії розроблено на основі типового положення про кафедри університету, яке затверджено ректором університету наказом №4-137 від 17.06.15.


В.О. завідувача кафедри
відновлюваних джерел енергії
д.т.н., проф. С.О. Кудря