СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ у 2023 році

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма «Електричні станції» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2018 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До створення ОПП підготовка фахівців протягом багатьох років здійснювалася на кафедрі електричних станцій за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електричні станції». Щороку з кафедри випускається близько 10 магістрів, більшість з яких продовжує своє навчання в магістратурі. Підготовку фахівців кафедра здійснює з 1925 року.
Після затвердження нового переліку спеціальностей у 2015 році під час перехідного періоду в змістовну частину освітньої програми вносилися зміни, пов’язані з впровадженням сучасних технологій в галузі генерації електричної енергії і у 2018 році ОП «Електричні станції» була оновлена у відповідності до світових тенденцій розвитку екологічно чистої енергетики на основі відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до інноваційного розв’язання складних задач і проблем проектування електричної частини нових і вдосконалення та експлуатації існуючих електричних станцій, розроблення та впровадження заходів з підвищення надійності, ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації електричних станцій, здатних до організації та проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, які передбачають використання систем автоматизованого проектування, нових методів і сучасних інформаційних технологій для оцінки технічного стану електрообладнання та експлуатаційних ризиків, програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання режимів роботи електростанцій і підсистем з електростанціями різних типів на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України в світовому співтоваристві, також, в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2020-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення освітньої програми.
Освітня програма побудована таким чином, що здобувачі отримують знання, вміння та навички як із фундаментальних освітніх компонент за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», так із профільних, які стосуються суто самої освітньої програми. Унікальністю даної освітньої програми є те, що вона дає фундаментальну підготовку фахівців через вивчення спеціалізованих дисциплін «Проєктування електричних станцій», «Перехідні електромеханічні процеси в
електроенергетичних системах», «Автоматизовані системи управління та оптимізація режимів електричних станцій» та багато уваги приділяється здобуття навичок комп’ютерного моделювання режимів роботи електростанцій і підсистем з електростанціями різних типів.
Структура освітньої програми представлена таким чином, що всі ці напрями мають чіткі логічні зв’язки та у поєднанні дають можливість випускникам знайти перспективну роботу у різних галузях спеціальності. Зацікавленість роботодавців у випускниках даної освітньої програми підкріплюється їх активною участю у освітньому процесі, покращенню матеріально-технічної бази, проведення практики у своїх організаціях та працевлаштуванню випускників.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Освітньо-професійна програма 2018 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2018 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2019 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2020 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2020 (Завантажити)

Навчальний план (заочна форма навчання) 2020 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2021 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2021 (Завантажити)

Навчальний план (заочна форма навчання) 2021 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2022 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2022 (Завантажити)

Навчальний план (заочна форма навчання) 2022 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2023 (Завантажити)

Навчальний план (заочна форма навчання) 2023 (Завантажити)

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. (Завантажити)

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої програми. Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми “Електричні станції” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” створено Google-форму, де приймаються пропозиції, рекомендації та зауваження від стейкхолдерів щодо освітньої програми: ВІДКРИТИ GOOGLE-ФОРМУ

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ

Рецензія від завідувача кафедри електропостачання Українського державного університету науки та технологій, д.т.н., Д.БосийЗавантажити
Рецензія від начальника електротехнічного відділу АТ Київський науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут “Енергопроект”, В.ДмитрукЗавантажити
Рецензія від ст.наукового співробітника відділу моделювання електроенергетичних обєктів та систем Інституту електродинаміки НАН України, к.т.н. І.ТрачЗавантажити
Рецензія від заступника генерального директора ТОВ “ІВЛ Обладнання та інжиніринг” Л.ТараненкоЗавантажити
Відгук від головного інженера філії “Каскад Київських ГЕС і ГАЕС” ПрАТ “УКРГІДРОЕНЕРГО”, О. УрмановЗавантажити
Рецензія від заступника директора з наукової роботи Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, к.т.н., с.н.с. О.Зур’янЗавантажити
Відгук від ст.наукового співробітника відділу моделювання електроенергетичних обєктів та систем Інституту електродинаміки НАН України, к.т.н. О.РибіниЗавантажити
Відгук тимчасово виконуючого обов’язку першого
віце-президента – технічного директора ВП АЕС “ДП”НАЕК “Енергоатом” Остаповець О.
Завантажити
Відгук від директора департаменту управління персоналом Комунального підприємства виконавчого органу Київради (КМДА) “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО”, С.СтрокачЗавантажити
Відгук від генерального директора ТОВ “Шнейдер Електрік Україна”, М.БубновЗавантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри відновлюваних джерел енергії, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Витяг з протоколу №1 від 26.08.2021 року про створення проєктної групи з удосконалення освітньої професійної програмиЗавантажити
Витяг з протоколу №3 від 28.10.2021 року про внесення змін до проєкту освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу №4 від 24.11.2021 року про затвердження освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу №9 від 18.05.2023 року про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2023/2024 навчальний рікЗавантажити
Освітньо-професійна програма 2024 року
Витяг з протоколу  № 5 від 24.11.2023 року про аналіз звіту експертної групи з акредитації ОП «Електричні станції»Завантажити
Витяг з протоколу про внесення змін у склад проєктної групиЗавантажити
Витяг з протоколу про внесення змін до проєкту освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу про затвердження освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2024/2025 навчальний рікЗавантажити