(Завантажити)

Опис освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була розроблена у 2018 році і введена в дію наказом ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». До створення ОПП підготовка бакалаврів протягом багатьох років здійснювалася на кафедрі відновлюваних джерел енергії за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії». Щороку з кафедри випускається близько 20 бакалаврів, більшість з яких продовжує своє навчання в магістратурі.
Після затвердження нового переліку спеціальностей у 2015 році під час перехідного періоду в змістовну частину освітньої програми вносилися зміни, пов’язані з впровадженням сучасних технологій в галузі відновлюваної енергетики і у 2018 році ОП «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» була оновлена у відповідності до світових тенденцій розвитку екологічно чистої енергетики на основі відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий освітній простір фахівців, здатних до самостійної організаційної та практичної діяльності в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на підприємствах енергетичного та електротехнічного сектору, які здатні працювати в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства, також, в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями та іншими стейкхолдерами. Відповідно до Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки значна увага приділена посиленню взаємодії із ринком праці та із замовниками технічної продукції та послуг, що забезпечує подальше вдосконалення освітньої програми.
Освітня програма побудована таким чином, що здобувачі отримують знання, вміння та навички як із фундаментальних освітніх компонент за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», так із профільних, які стосуються суто самої освітньої програми. Унікальністю даної освітньої програми є те, що вона має значну мультидисциплінарну структуру, яка включає такі класичні напрями, як «сонячна теплоенергетика» та «фотоенергетика», «біоенергетика» та «вітроенергетика», «геотермальна енергетика» та «гідроенергетика». Структура освітньої програми представлена таким чином, що всі ці напрями мають чіткі логічні зв’язки та у поєднанні дають можливість випускникам знайти перспективну роботу у різних галузях спеціальності. Зацікавленість роботодавців у випускниках даної освітньої програми підкріплюється їх активною участю у освітньому процесі, покращенню матеріально-технічної бази, проведення переддипломної практики у своїх організаціях та працевлаштуванню випускників.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Проєкт освітньо-професійної програми 2024 р. (Завантажити)

Для надання пропозицій та зауважень щодо освітньо-професійної програми «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» просимо скористатись даною формою.

Освітньо-професійні програми та навчальні плани

Освітньо-професійна програма 2018 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2018 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2019 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2020 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2020 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2021 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2021 (Завантажити)

Освітньо-професійна програма 2022 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2022 (Завантажити)

Навчальний план (денна форма навчання) 2023 (Завантажити)

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Відгук Інституту відновлюваної енергетики НАН УкраїниЗавантажити
Рецензія Інституту відновлюваної енергетики НАН УкраїниЗавантажити
Рецензія Інституту електродинаміки НАН УкраїниЗавантажити
Відгук ТОВ “СОЛАРТЕК ПРО”Завантажити
Рецензія ТОВ “АТМОСФЕРА. ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДИ”Завантажити
Рецензія ТОВ “КБ ЕНЕРДЖІ”Завантажити

Витяги з протоколів засідання кафедри нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Витяг з протоколу №10 від 27.05.2021 року про створення проєктних груп з удосконалення освітньо-професійних програм, закріплених за кафедроюЗавантажити
Витяг з протоколу №2 від 28.10.2021 року про пропозиції стейкхолдерів з удосконалення освітньо-професійних програмЗавантажити
Витяг з протоколу №3 від 22.09.2021 року про удосконалення освітньо-професійних програм, закріплених за кафедроюЗавантажити
Витяг з протоколу №4 від 24.10.2021 року про затвердження освітньо-професійних програм підготовки здобувачівЗавантажити
Освітньо-професійна програма 2024 року
Витяг з протоколу  про аналіз звіту експертної групи з акредитації ОПЗавантажити
Витяг з протоколу про внесення змін у склад проєктної групиЗавантажити
Витяг з протоколу про внесення змін до проєкту освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу про затвердження освітньої програмиЗавантажити
Витяг з протоколу про затвердження силабусів освітніх компонентів та змін в них на 2024/2025 навчальний рікЗавантажити

Відомості про самооцінювання освітньої програми

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програмиЗавантажити