Кафедра відновлюваних джерел енергії, заснована у 2002 році, є однією з наймолодших та найперспективніших у КПІ iм. Ігоря Сікорського.

З 1 червня 2018 року до кафедри ВДЕ приєднана кафедра електричних станцій – одна з найстаріших кафедр університету.

На кафедрі здійснюється триступенева підготовка фахівців освітніх рівнів бакалавр, магістр і доктор філософії зі спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” за спеціалізаціями «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» та «Електричні станції»

Спільна кафедра відновлюваної енергетики

В 2011 році з метою підвищення якості підготовки фахівців на базі Інституту відновлюваної енергетики НАН України створено філію кафедри відновлюваних джерел енергії; в 2016 році створено Науково-освітнє об’єданання “Спільна кафедра відновлюваної енергетики”. Це дозволило залучити матеріально-технічну базу Інституту відновлюваної енергетики НАНУ та Міжгалузевого науково-технічного центру вітроенергетики НАНУ до виконання студентами кафедри реальних дипломних проектів та робіт.

Переглянути:

Керівництво кафедри

З 2002 по 2021 рр – завідувач кафедри, з 2021 року – науковий керівник кафедри ВДЕ професор, доктор технічних наук Кудря Степан Олександрович, директор  Інституту відновлюваної енергетики НАН України,  директор Міжгалузевого центру вітроенергетики при Інституті відновлюваної енергетики НАН України, член-кореспондент НАН України.

З 2021 р завідувач кафедри відновлюваних джерел енергії – доктор технічних наук Будько Василь Іванович

Історія кафедри

Усі цивілізації гинули, вичерпавши притаманні їм матеріальні й енергетичні ресурси. В основі сучасної технічної цивілізації лежить безоглядне, не обмежене нічим грабування і розтринькування ресурсів, які мільярди років накопичувала планета. Найбільш критична ситуація склалася з викопними енергетичними ресурсами, час до вичерпання яких вимірюється десятками, максимум сотнями років. Якщо не буде знайдено заміну вугіллю, нафті і газу, то нашій цивілізації з її надзвичайними, дивовижними досягненнями загрожує неминуче зникнення, бо всі набутки створено завдяки викопним природним джерелам енергії та нашому вмінню добувати й використовувати їх. Для того, щоб якщо не відвернути катастрофу, то хоча б зменшити її згубні для людства наслідки, потрібно вже зараз розробляти технології максимально ефективного використання природних відновлюваних джерел енергії.

Це добре розумів ще в 70-х роках минулого століття ректор КПІ проф., член-кореспондент АН СРСР Г.І.Денисенко, під керівництвом якого в інституті виконувався великий обсяг науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт з комплексного використання відновлюваних джерел енергії. Уперше в Україні було побудовано випробувальний полігон з відновлюваних джерел енергії. 

Полігон «Десна», КПІ

Саме при Г.І.Денисенкові в 1986 р. у КПІ була відкрита перша в Україні кафедра відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Її очолив доцент В.М.Кириленко. Та через низку об’єктивних і суб’єктивних обставин, які склалися після виходу проф. Г.І.Денисенка на пенсію, в 1988 р. кафедру було ліквідовано. Але, враховуючи результати моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг з підготовки фахівців зі спеціальності “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”, кафедру було від.новлено в грудні 2002 року, і очолив її д.т.н., проф. Степан Олександрович Кудря. З 2021 р завідувачем кафедри ВДЕ став співробітник кафедри, доктор технічних наук Будько Василь Іванович.

Жоден вищий навчальний заклад України, що здійснює підготовку фахівців з нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, не має такого потужного і висококваліфікованого педагогічного складу, здатного забезпечити всебічну підготовку фахівців за всіма напрямами нетрадиційної та відновлюваної енергетики, а головне – прищепити фахівцям комплексний підхід до використання відновлюваних джерел енергії. Науковий керівник кафедри чл.-кор. НАН України, док. техн. наук, професор, лауреат Державної премії України С.О.Кудря очолює також Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАНУ) та Міжгалузевий науково-технічний центр (МНТЦ) вітроенергетики. Викладачами кафедри є співробітники ІВЕ НАН України, провідні вчені, які очолюють наукові розробки в галузі відновлюваних джерел енергії та роботи з проектування і спорудження енергоустановок з цими джерелами в Україні: заступник директора ІВЕ НАНУ з наукових питань д.т.н. М. П. Кузнєцов, учений секретар ІВЕ НАНУ к.т.н. Т.В. Суржик, старший науковий співробітник ІВЕ НАНУ к.т.н. Жовмір М.М., а також штатні співробітники завідувач кафедри, д.т.н Будько В.І., д.т.н., проф. В.М.Головко, д.ф.-м.н. О.Ю.Гаєвський, д.т.н. Остапчук О.В., к.т.н. Вишевська Ю.П., к.т.н. В.І.Будько , к.т.н. Кириленко К.В., к.т.н., Будько М.О. та ін.

Кафедра ВДЕ є не тільки однією з наймолодших, а й однією з найпрацьовитіших і найперспективніших в університеті. За перші роки існування на кафедрі було розроблено навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики і освітньо-професійні програми спеціалістів і магістрів, навчальні та робочі програми дисциплін, підготовлено курси лекцій, за якими здійснювалася триступенева підготовка фахівців – бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму “Енергетика” за спеціальністю “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”. Пізніше спеціалізацію було переведено до спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Паралельно було організовано підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. На кафедрі впроваджено наскрізну інтегровану програму підготовки магістрів – кандидатів наук (PhD), три аспіранти кафедри захистили дисертаційні роботи та отримали наукові ступені.

Освітня програма “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії”

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії», окрім широкої загальнотехнічної підготовки, яка дозволяє їм після закінчення інституту працювати фактично в будь-якій галузі сучасної енергетики, студенти отримують грунтовні знання і практичні навички з виробництва, перетворення і акумулювання енергії  відновлюваних джерел

За період навчання в університеті, студенти отримують:

  • вміння проектувати, конструювати, впроваджувати у виробництво, споруджувати та експлуатувати енергетичні установки, що використовують відновлювані джерела енергії, такі як  вітроелектричні, фотоелектричні, гідроенергетичні та геотермальні системи та станцій, комплексні системи електроживлення на основі відновлюваних джерел енергії, системи теплозабезпечення з використання геліоколекторів та теплових насосів різних типів; системи перетворення та використання енергії біомаси для виробництва нових видів палива, а також електричної та теплової енергії.
  • ґрунтовну комп’ютерну, загальнотехнічну та технологічну підготовку для роботи як на енергоустановках, що використовують відновлювані джерела енергії, так і на традиційних електро- та теплоенергетичних об’єктах;
  • вміння використовувати сучасні інформаційні технології для управління, діагностики та оптимізації роботи енергооб’єктів, що використовують відновлювані та традиційні джерела енергії;
  • навички менеджменту, маркетингу та аудиту  електроенергетичних об’єктів та енергоустановок на основі відновлюваних та традиційних джерел енергії в ринкових умовах.

Освітня програма “Електричні станції”

До 2018 року цей напрям підготовки забезпечувала кафедра електричних станцій, що заснована в 1922 році і є однією з найстаріших і найавторитетніших у НТУУ «КПІ». За час існування на кафедрі підготовлено понад 2500 спеціалістів, з них 150 – для 32 країн світу. Серед випускників кафедри є міністри, академіки, директори енергокомпаній, провідні фахівці з різних напрямків електроенергетичної галузі. Серед них: Міністр палива і енергетики України – Продан Ю.В., Згуровський М.3. – колишній міністр освіти України, академік, д.т.н., нинішній ректор НТУУ “КПІ”; Чиженко І.М. – професор, лауреат премій, багато років працював завідуючим кафедрою ТОЕ, Баталов А.Г.- заступник директора НЕК “Укренерго”, директор з управління ОЕС України – головний диспетчер Віталій Зайченко, Головний інженер каскаду Київської ГЕС та ГАЕС Олег Урманов, начальник ВТВ філії. «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» та інші відомі спеціалісти.

За період навчання в університеті студенти цієї освітньої програми отримують:

  • ґрунтовну комп’ютерну, загально-технічну та технологічну підготовку;
  • вміння використовувати сучасні інформаційні технології для аналізу режимів та управління енергооб’єктами;
  • навички енергоменеджменту в ринкових умовах функціювання галузі;
  • знання в області експлуатації управління, проектування та менеджменту теплових, атомних та гідравлічних електростанцій, дослідження їх режимів;
  • навички проведення робіт по технічному обслуговуванню, експлуатації, ремонту, налагодженню та випробуванню електрообладнання електричних станцій.

Така підготовка фахівців дозволяє їм плідно працювати у багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенергетичних систем, розподільчих мережах та системах електропостачання промислових підприємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах електроенергетичного напрямку.

В останні роки в межах цієї освітньогі програми вивчаються також сонячна енергетика, вітроенергелектричні станції та геотермальна енергетика.